Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

Autorem „Platformy diagnostycznej APD-Medical” jest dr Andrzej Senderski lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca treningu słuchowego NEUROFLOW. Został on opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i logopedii.

Jeżeli dziecko ma trudności w skupieniu uwagi, w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych, z rozumieniem mowy gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas, z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych, prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi, często sprawia wrażenie nieobecnego, chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy to znaczy, że dziecko może mieć problemy z nauką na drodze słuchowej.

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, dzieci z grupy ryzyka od 4 roku życia, jak również dla dzieci z wadami słuchu korzystającymi z aparatów i implantów słuchowych.

Diagnoza w Neuroflow ATS opiera się na ocenie czułości słuchu dziecka i ocenie wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:

  1. Test Reakcji Słuchowej (TRS);
  2. Test Reakcji Wzrokowej (TRW);
  3. Adaptacyjny, jednosylabowy Test Rozumienia Mowy w Szumie (ASPN-S);
  4. Adaptacyjny, zdaniowy Test Rozumienia Mowy w Szumie (ASPN-Z);
  5. Test Sekwencji Częstotliwości (FPT);
  6. Adaptacyjny Test Rozdzielczości Czasowej Układu Słuchowego (GDT);
  7. Adaptacyjny Testu Rozdzielczości Częstotliwościowej (DLF);
  8. Rozdzielnouszny Test Liczbowy (DDT).

Dla każdego dziecka z rozpoznaniem APD zespół specjalistów z firmy APD-Medical analizuje wyniki testów słuchowych, dane z wywiadu i obserwowany profil objawów, co pozwala na zakwalifikowanie dziecka do określonego profilu klinicznego APD i na tej podstawie dobranie zindywidualizowanego, optymalnego programu terapeutycznego. Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka. Trening jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych – od wieku przedszkolnego do młodzieży. Rodzaje ćwiczeń są zróżnicowane w zależności od tego, do jakiego podtypu klinicznego APD dziecko zostało zakwalifikowane. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny.

MOŻNA METODĄ ATS PRACOWAĆ Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I DOROSŁYMI:

AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY POPRAWIA PRZETWARZANIE BODŹCÓW SŁUCHOWYCH ORAZ:

ZALETĄ NEUROFLOW ATS JEST: